บุคลากรโรงเรียนยางโกลนวิทยา

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายพร ดังดี

  ผู้อำนวยการโรงเรียนยางโกลนวิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • thumbnail

  นางณัฐนันท์ แก้วพวง

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 • thumbnail

  นายสดายุ กวยทิ

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางอำไพร สัตนาโต

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 • thumbnail

  นางสาวภีรภา จันทร์อินทร์

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางหรรษา เมธีสิทธิพงษ์

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวจินดา แก้วคงดี

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายสุพิณ ราชเพียแก้ว

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นายสมเจตน์ ยอดเพชร

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายปราโมทย์ ราษฎร์สะอาด

  ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 • thumbnail

  นายวิริทธิ์พล พรหมสิงห์

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายเอกภพ ชูประสิทธิ์

  พนักงานราชการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 • thumbnail

  นางสาวอโนชา อ๊อสวงศ์

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางดลพร จันธิราช

  พนักงานราชการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 • thumbnail

  นายธนันท์ธร ตุ่นเงิน

  พนักงานราชการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 • thumbnail

  นางสาวสุจินดา นวนแก้ว

  ครู

งานแนะแนว

 • thumbnail

  นางมธุรดา จำปาทอง

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

ลูกจ้างประจำ

 • thumbnail

  นายรัตนา นวลด่อน

  ช่างไม้

 • thumbnail

  นายนิยม จันวิสิทธิ์

  ช่างไฟฟ้า^