บุคลากรโรงเรียนยางโกลนวิทยา

ลูกจ้างประจำ

  • thumbnail

    นายรัตนา นวลด่อน

    ช่างไม้

  • thumbnail

    นายนิยม จันวิสิทธิ์

    ช่างไฟฟ้า^