บุคลากรโรงเรียนยางโกลนวิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 • thumbnail

  นางสาวภีรภา จันทร์อินทร์

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางหรรษา เมธีสิทธิพงษ์

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวจินดา แก้วคงดี

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายสุพิณ ราชเพียแก้ว

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ^