บุคลากรโรงเรียนยางโกลนวิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  • thumbnail

    นายสมเจตน์ ยอดเพชร

    ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

  • thumbnail

    นายปราโมทย์ ราษฎร์สะอาด

    ครู^