บุคลากรโรงเรียนยางโกลนวิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

  • thumbnail

    นางสาวอโนชา อ๊อสวงศ์

    ครูผู้ช่วย

  • thumbnail

    นางดลพร จันธิราช

    พนักงานราชการ^