วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (๒๕๕๕-๒๕๖๐)

ภายในปี ๒๕๖๐ โรงเรียนยางโกลนวิทยามุ่งพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สู่มาตรฐานสากลและสังคมอาเซียนส่งเสริมการเรียนรู้คู่คุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง^