ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนยางโกลนวิทยา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ
โรงเรียนยางโกลนวิทยา  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส่งเสริมทักษะอาชีพ  เรียนรู้คู่คุณธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
        ๑.  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและส่งเสริมทักษะอาชีพ
        ๒.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ความสำนึกในความเป็นไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
        ๓.  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
        ๔.  พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษา  โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
 
เป้าประสงค์
        เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย  มีคุณภาพและมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย  โรงเรียนยางโกลนวิทยา  จึงกำหนดเป้าประสงค์ดังนี้
        ๑.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และได้รับการส่งเสริมทักษะอาชีพ
        ๒.  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ความสำนึกในความเป็นไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
        ๓.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
    ๔.  ระบบการบริหารการจัดการศึกษาได้รับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
 
^